In 2022 hebben naar schatting 10040 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 16 op een Deedmob platform.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn 17 wereldwijde doelstellingen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn aangenomen als onderdeel van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Deze doelstellingen hebben als einddoel om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen vrede en welvaart genieten. Ze zijn belangrijk omdat ze een kader bieden voor het aanpakken van 's werelds meest urgente uitdagingen, zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering, en om ervoor te zorgen dat economische groei en ontwikkeling inclusief en duurzaam is voor iedereen. Deedmob ondersteunt alle SDG's direct of indirect.

Hoe draagt vrijwilligerswerk bij aan de SDG's?

Vrijwilligerswerk is essentieel voor de SDG's. Vrijwilligerswerk brengt mensen en gemeenschappen samen om te groeien, veerkracht te creëren en verantwoordelijkheid voor de eigen gemeenschap te ontwikkelen. Sociale betrokkenheid en vertrouwen worden versterkt door individuele en collectieve vrijwilligersacties. Deze leiden tot duurzame en krachtige ontwikkeling, voor mensen, door mensen.

Vrijwilligerswerk vergroot daarnaast de maatschappelijke betrokkenheid, inspireert anderen en stimuleert de veranderingen die nodig zijn om de SDG's in de gemeenschappen te doen groeien. Door deze maatschappelijke betrokkenheid zorgt vrijwilligerswerk ervoor dat niemand wordt achtergelaten. De kracht om iedereen te bereiken is essentieel om de SDG's te lokaliseren om duurzaamheid ook in de lokale gemeenschap een grote rol te laten spelen.

Tot slot vereisen veel SDG's een gedrags- en houdingsverandering in bijvoorbeeld de manier van samenleven of consumptie. Vrijwilligers, doordat ze zo midden in de maatschappij staan, inspireren gemeenschappen en vergemakkelijken deze gedagsverandering door het goede voorbeeld te geven. Zo kunnen vrijwilligers(organisaties) samen voortrekkers worden voor een duurzame wereld!

Op welke manier draagt Deedmob bij?

De technologie van Deedmob zet vrijwilligersorganisaties in hun kracht met vrijwilligers-engagement platforms. Onze missie is om iedereen in staat te stellen bij te dragen aan een betere wereld. Met onze technologie faciliteren we een infrastructuur voor vrijwilligerswerk, waardoor individuen, maatschappelijke organisaties, non-profitorganisaties, goede doelen, bedrijven en scholen vrijwilligers kunnen vinden en met elkaar in contact kunnen komen.

Deedmob gelooft in het meten van de impact van vrijwilligerswerk. In 2020 werd een meetmethode in samenwerking met het CBS en oud-premier Jan Peter Balkenende gelanceerd, waarbij de SDG’s een prominente rol kregen binnen het platform. Vrijwilligersactiviteiten worden gekoppeld aan een SDG, al dan niet automatisch op basis van een slim algoritme. Zo draagt Deedmob direct of indirect bij aan de volgende SDG's:

SDG 1
GEEN ARMOEDE
Targets

1.4: Voor iedereen gelijke rechten op economische middelen, toegang tot basisdiensten, eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, natuurlijke hulpvronnen, nieuwe technologie en financiële diensten.

1.5: Weerbaarheid opbouwen van de armen en van zij die zich in kwetsbare situaties bevinden en hun blootstelling aan en kwetsbaarheid voor met klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere economische, sociale en ecologische schokken en rampen beperken.


Hoe Deedmob bijdraagt

Ondersteunen van de professionalisering van sociale wijkteams en goede samenwerking met maats happelijke, buurt- en vrijwilligersorganisaties.

Partnerorganisaties in hun kracht zetten om diverse typen van ondersteuning te faciliteren voor het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen; met speciale aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Het faciliteren van een digitale vrijwilligersinfrastructuur voor organisaties die families of individuen onder de armoedegrens bijstaan. Het helpen van mensen die leven onder de armoedegrens omvat onder andere het helpen met eerste levensbehoeften als eten, extra hulp of school of tijdens de pauze, of budget coaching.

Op platforms die gebruik maken van Deedmob technologie, kunnen activiteiten die verband houden met SDG 1 worden gevonden worden via Armoedebestrijding in Interesses, SDG 1 in SDGs, en verschillende Praktische activiteiten, zoals Voedselbanken, Onderwijs of Lezen en Schrijven.

In 2022 hebben naar schatting 4027 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 1 op een Deedmob platform.
SDG 2
GEEN HONGER
Targets

2.1: Een einde aan honger en toegang tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel voor iedereen.


Hoe Deedmob bijdraagt

Voedselbanken en sociale restaurants helpen bij het vinden van vrijwilligers en het opzetten van duurzame relaties tussen bedrijven en deze organisaties.

Personen, gezinnen of buurten helpen vrijwilligers te vinden om te ondersteunen bij het boodschappen doen of koken.

Op platforms die gebruik maken van Deedmob technologie, kunnen activiteiten die verband houden met SDG 2 worden gevonden worden via SDG 2 in SDG's, en verschillende Praktische activiteiten, zoals Voedselbanken, Boodschappen doen, of Koken & Eten.

In 2022 hebben naar schatting 3451 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 2 op een Deedmob platform.
SDG 3
GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN
Targets

3.4: Mentale gezondheid en welzijn bevorderen.


Hoe Deedmob bijdraagt

Meerdere wetenschappelijke artikelen wijzen op een positief verband tussen vrijwilligerswerk en welzijn. Daardoor hebben alle vrijwilligersactiviteiten in zekere zin een rechtstreeks verband met SDG 3.

Ondersteuning van meerdere welzijnsorganisaties met hun vrijwilligersinfrastructuur.

Onze partners faciliteren een groot (informeel) zorgnetwerk, dat zich bezighoudt met het ondersteunen van de zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking; eenzaamheid tegengaan en het bieden van zinvolle dagbesteding, ook in kleinere kernen.

Volwaardige ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Op platforms die gebruik maken van Deedmob technologie, kunnen activiteiten die verband houden met SDG 3 worden gevonden via Buurt & Omgeving, Zorg, Welzijn, Ouderen, Mensen met een beperking in Interesses, SDG 3 in SDG's, en verschillende Praktische activiteiten, zoals Ondersteuning van anderen, Eerste hulp, Jeugdwerk, Hulpverlening, Zorg, Maatje & Buddy, Ondersteunend werk, en meer.

In 2022 hebben naar schatting 5837 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 3 op een Deedmob platform.
SDG 4
KWALITEITSONDERWIJS
Doelstellingen

4.4: Het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, inclusief technische en beroepsvaardigheden, voor goed werk en ondernemerschap aanzienlijk verhogen.

4.7 Zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven om duurzame ontwikkeling te bevorderen, o.a. via vorming omtrent duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en waardering van culturele diversiteit.


Hoe Deedmob bijdraagt

Bijdragen aan effectief jongerenwerk, mede voor een soepele overgang van 18- naar 18+.

Stimuleren van een goede aansluiting tussen het aanbod van (beroeps)onderwijs en de lokale/regionale arbeidsmarkt door Maatschappelijke Stages of MDT te ondersteunen.

Het aanbieden van extra taalonderwijs en bijscholing voor vluchtelingen en asielzoekers, zowel voor mannen als voor vrouwen.

Lokale stichtingen en organisaties steunen die bijdragen aan goed onderwijs elders.

Op platforms die gebruik maken van Deedmob technologie, kunnen activiteiten die verband houden met SDG 6 worden gevonden worden via Onderwijs in Interesses, SDG 4 in SDG's, en verschillende praktische activiteiten, zoals Onderwijs, Training, Kennis overdragen, en Lezen & Schrijven.

In 2022 hebben naar schatting 6998 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 4 op een Deedmob platform.
SDG 5
GENDERGELIJKHEID
Targets

5.4: Erkennen en naar waarde schatten van onbetaalde zorg en thuiswerk door het voorzien van openbare diensten, infrastructuur en sociale zekerheid en bevorderen van gedeelde verantwoordelijkheid.


Hoe Deedmob bijdraagt

Bevorderen van de participatie van vrouwen, ook laagopgeleide en vrouwen met een migratieachtergrond, in lokale activiteiten, arbeidsmarkt, maatschappelijke en publieke functies. Met vrijwilligerswerk en #Meedoen.

Lokale stichtingen en organisaties steunen die zich inzetten voor gendergelijkheid in Nederland en elders.

Op platforms die gebruik maken van Deedmob technologie, kunnen activiteiten die verband houden met SDG 5 worden gevonden worden via Gender gelijkheid in Interesses, SDG 5 in SDG's, en verschillende praktische activiteiten, zoals Fondsenwerving en Coördinatie.

In 2022 hebben naar schatting 2423 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 5 op een Deedmob platform.
SDG 6
SCHOON WATER EN SANITAIR
Hoe Deedmob bijdraagt

Deedmob draagt alleen indirect bij aan SDG 6 door vrijwilligers te helpen les te geven of te mobiliseren rond dit doel.

Voorbeelden hiervan zijn WaterAid, fondsenwerving en lokale initiatieven voor het behoud en de herbeplanting van koraal.

Op platforms die gebruik maken van Deedmob technologie, kunnen activiteiten die verband houden met SDG 6 worden gevonden worden via SDG 6 in SDGs.

In 2022 hebben naar schatting 905 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 6 op een Deedmob platform.
SDG 7
BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE
Targets

7.1: Universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen.


Hoe Deedmob bijdraagt

Deedmob draagt alleen indirect bij aan SDG 7. Het doet dat om vrijwilligers te helpen vinden om les te geven of te mobiliseren rond dit doel.

Organisaties die zijn aangesloten bij (partner)platforms voorkomen dat gezinnen of individuen worden afgesloten van energie, bijvoorbeeld als Energiecoach, of als bestuurslid bij een van deze organisaties.

Op platforms die gebruik maken van Deedmob technologie, kunnen activiteiten die verband houden met SDG 7 worden gevonden worden via SDG 7 in SDG's, en Praktische activiteiten, zoals Klussen, en Elektronica.

In 2022 hebben naar schatting 1414 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 7 op een Deedmob platform.
SDG 8
WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI
Targets

8.2: Economische productiviteit verhogen door diversificatie en innovatie, met nadruk op sectoren met hoge toegevoegde waarde en arbeidsintensieve sectoren.

8.6: Het percentage jongeren dat geen werk heeft en geen onderwijs of opleiding volgt, aanzienlijk verminderen.

8.8: Arbeidsrechten beschermen en een veilige werkomgeving bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrerende werknemers, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en werknemers met een onzekere baan.


Hoe Deedmob bijdraagt

Bevorderen actieve dialoog met ondernemers(verenigingen) en maatschappelijke organisaties.

Een veilige werkomgeving creëeren voor alle werknemers.

Zo veel mogelijk lokaal en duurzaam inkopen.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die kunnen werken op basis van een integrale aanpak begeleiden naar passend en blijven werk door vrijwilligerswerk en samenwerkingen.
-
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen de markt te betreden met een integrale aanpak, via jobcoaching of vrijwilligerswerk.

Bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen met partners door het faciliteren van online platforms, bedrijfsvrijwilligerswerk en publiek-private partnerschappen.

Op platforms die gebruik maken van Deedmob technologie, kunnen activiteiten die verband houden met SDG 8 worden gevonden worden via Armoedebestrijding in Interesses, SDG 8 in SDG's, en Praktische activiteiten, zoals Bestuur & Coördinatie, Financieel, Bestuur, Business Development, Fondsenwerving, Kantoorwerkzaamheden, of Ondersteunend werk.

In 2022 hebben naar schatting 3248 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 8 op een Deedmob platform.
SDG 9
INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR
Targets

9.1: Ontwikkelen van betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur ter ondersteuning van de eonomische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met betaalbare en billijke toegang voor iedereen.


Hoe Deedmob bijdraagt

Het faciliteren van een digitale infrastructuur voor vrijwilligerswerk.

De digitale toegankelijkheid van vrijwilligerswerk wereldwijd vergroten.

Op platforms die gebruik maken van Deedmob technologie, kunnen activiteiten die verband houden met SDG 9 worden gevonden worden via SDG 9 in SDG's, en Praktische activiteiten, zoals Bestuur & Coördinatie, en Computer & Elektronica.

In 2022 hebben naar schatting 1943 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 9 op een Deedmob platform.
SDG 10
ONGELIJKHEID VERMINDEREN
Hoe Deedmob bijdraagt

Inclusieve samenleving bevorderen door kwetsbare groepen in kaart te brengen en meewerken aan een inclusieagenda.

Regie nemen op het totale zorgproces en ondersteuning voor kwetsbare groepen en actief samenwerken met (vrijwilligersorganisaties om participatie van ouderen en mensen met een beperking te bevorderen.

Bevordering sociale cohesie in wijken door persoonlijke of online connecties.

Het stimuleren van culturele diversiteit binnen Deedmob.

Steun voor integratie, (bij)scholing, gezondheid en participatie van statushouders en asielzoekers.

Op platforms die gebruik maken van Deedmob technologie, kunnen activiteiten die verband houden met SDG 10 worden gevonden worden via Sociale rechtvaardigheid, Ouderen, Mensen met een beperking, en Vluchtelingen & Minderheden in Interesses, SDG 10 in SDG's, en Praktische activiteiten, zoals Ondersteuning van Anderen, Coördinatie, en meerdere Talen.

In 2022 hebben naar schatting 1454 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 10 op een Deedmob platform.
SDG 11
DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN
Targets

11.4: Het culturele en natuurlijke ergoed van de wereld beschermen en veilig stellen

11.a: Positieve economische, sociale en cologische verbanden ondersteunen tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning te versterken.


Hoe Deedmob bijdraagt

Actief helpen om dakloosheid tegen te gaan.

Inzet buurtregisseurs om bewoners actief te betrekken bij betrokkenheid in de wijk.

Aandacht en ruimte geven burger- en coöperatie-initiatieven als derde speelveld naast overheid en markt.

Meer veerkracht creëren in gemeenschappen middels door vrijwilligerswerk.

Asielzoekers en statushouders betrekken bij de Nederlandse samenleving om inclusieve burgers te worden via #Meedoen

Op platforms die gebruik maken van Deedmob technologie, kunnen activiteiten die verband houden met SDG 11 worden gevonden worden via Buurt & Omgeving in Interesses, SDG 11 in SDGs, en Praktische activiteiten, zoals Klussen, Evenement & Festival, en meer.

In 2022 hebben naar schatting 3407 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 11 op een Deedmob platform.
SDG 12
VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
Targets

12.6: Bedrijven, in het bijzonder grote en trnsnationale, aanmoedigen tot duurzame praktijken en het integreren van duurzaamheidsinformatie in hun verslaglegging.


Hoe Deedmob bijdraagt

Het aanbieden van digitale tools om de SDG-impact van (bedrijfs)vrijwilligerswerk te meten.

Door vrijwilligerswerk te doen bij organisaties die duurzaamheid bevorderen, kunnen mensen helpen om afval te verminderen, natuurlijke hulpbronnen te behouden en het milieu te beschermen.

Consultancy en hulp om bij werknemersbetrokkenheidsbeleid om SDG 12 op te nemen.

Op platforms die gebruik maken van Deedmob technologie, kunnen activiteiten die verband houden met SDG 12 worden gevonden via Natuur & Milieu in Interesses, en SDG 12 in SDG's.

In 2022 hebben naar schatting 120 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 12 op een Deedmob platform.
SDG 13
KLIMAATACTIE
Targets

13.1.3: De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken aan met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen.

13.3: De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering.


Hoe Deedmob bijdraagt

Zorgdragen voor integrale gemeentelijke of regionale crisis/rampenplannen met een crisis- en vrijwilligerspool.

Partners aanmoedigen om klimaatuitdagingen aan te gaan en bewustzijn te genereren om inhoud te geven aan de afspraken van het Klimaatakkoord.

Op platforms die gebruik maken van Deedmob technologie, kunnen activiteiten die verband houden met SDG 13 worden gevonden worden via Natuur & Milieu in Interesses, SDG 13 in SDG's, en Praktische activiteiten zoals Zwerfafval, Buiten, en Kennis overdragen.

In 2022 hebben naar schatting 2912 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 13 op een Deedmob platform.
SDG 14
LEVEN IN HET WATER
Hoe Deedmob bijdraagt

Schoonhouden van rivierdelta's, stranden en kustgebied door scholieren en bedrijven te betrekken bij o.a. clean-up days.

Het aanmoedigen van publieksacties voor de aanpak van zwerfvuil en microplastics, in het bijzonder in gemeenten langs de kust en rivieren (Green Deal Zwerfvuil, Green Deal Schone Stranden).

Op platforms die gebruik maken van Deedmob technologie, kunnen activiteiten die verband houden met SDG 14 worden gevonden worden via Natuur & Milieu in Interesses, SDG 14 in SDG's, en Praktische activiteiten zoals Zwerfafval, Buiten, Kennis overdragen en Data Science.

In 2022 hebben naar schatting 3118 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 14 op een Deedmob platform.
SDG 15
LEVEN OP HET LAND
Targets

15.b: Op verschillende manieren bijdragen aan duurzaam bosbeheer.Hoe Deedmob bijdraagt

Het aanmoedigen van publieksacties voor de aanpak van zwerfvuil en het behoud van bossen en natuur.

Ondersteuning van landschaps- en natuurvrijwilligers door een digitale infrastructuur voor vrijwilligerswerk aan te bieden.

Uitdagingen/challenges stimuleren voor bedrijven en infrastructuurorganisaties om het leven op het land in stand te houden.

Op platforms die gebruik maken van Deedmob technologie, kunnen activiteiten die verband houden met SDG 15 worden gevonden worden via Natuur & Milieu in Interesses, SDG 15 in SDG's, en Praktische activiteiten zoals Zwerfafval, Buiten, Kennis overdragen en Data Science.

In 2022 hebben naar schatting 518 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 15 op een Deedmob platform.
SDG 16
VREDE, RECHTVAARDIGHEID EN STERKE INSTELLINGEN
Targets

16.6: Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus.

16.10: Publieke toegang tot informatie en berschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wergeving en internationale overeenkomsten.Hoe Deedmob bijdraagt

Inzet burgers in hun buurt, gemeente, regio of land.

Versterken lokale maatschappelijke aanpak.

Gemeenten helpen met data-gedreven besluitvorming door middel van inzichtelijke analyses.

Kloof tussen overheid en inwoners dichten door inwoners systematisch te betrekken bij besluiten die hen aangaan; extra inzet voor jongeren, ouderen en 'moeilijk te bereiken' groepen.

Digitale toegang tot informatie en vrijwilligerswerk verbeteren , zodat iedereen kan meedoen in de digitale samenleving.
-
Vooral in 2022 benadrukte de oorlog in Oekraïne de behoefte aan sterke instellingen. Veel Deedmob-partners zetten activiteiten op om vluchtelingen te integreren en oorlogsslachtoffers te helpen via vrijwilligerswerk.

Op platforms die gebruik maken van Deedmob technologie, kunnen activiteiten die verband houden met SDG 16 worden gevonden worden via Buitenlandse Hulp & Rampenbestrijding, en Vluchtelingen & Minderheden in Interesses, SDG 16 in SDG's, en Praktische activiteiten zoals Anderen ondersteunen, Advies & Mentorschap, Bijstand, Vriendschap & Steunwerk.

In 2022 hebben naar schatting 10040 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 16 op een Deedmob platform.
SDG 17
PARNERSCHAP OM DE DOELEN TE BEREIKEN
Targets

17.6: De regionale en internationale noord-zuid-, zuid-zuid- en driehoekssamenwerking inzake de toegang tot wetenschap, technologie en innovatie verbeteren en het delen van kennis op onderling overeengekomen voorwaarden bevorderen, onder meer door een betere coördinatie tussen de bestaande mechanismen ter bevordering van technologie.

17.16: Het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling versterken, aangevuld door multi-stakeholderpartnerschappen en kennis, expertise, technologie en financiële hulpmiddelen mobiliseren en delen met het oog op het bereiken van de SDGs in alle landen.

17.17: Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.Hoe Deedmob bijdraagt

Vanuit lokale, regionale, interbestuurlijke en andere partnerschappen mensen en middelen samenbrengen.

Met inwoners en organisaties overleggen over hun invulling van partnerschappen.

Actuef bevorderen van samenwerking tussen en met maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners; initiatieven van anderen ondersteunen.

MVO agenderen in de gemeente; in handelsmissies aandacht vragen voor mens en milieu en de SDG's.

Op platforms die gebruik maken van Deedmob technologie, kunnen activiteiten die verband houden met SDG 17 worden gevonden worden via SDG 17 in SDGs.

In 2022 hebben naar schatting 2570 mensen zich aangemeld voor activiteiten die bijdragen aan SDG 17 op een Deedmob platform. Het totale aantal ligt echter waarschijnlijk veel hoger, aangezien SDG 17 niet is opgenomen in het SDG-model.

Meer informatie

Kennissessie: SDG's en Vrijwilligerswerk met Sandra Pellegrom
De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn de beste manier om wereldwijd impact te meten. Benieuwd hoe jouw organisatie kan bijdragen? Laat je inspireren door Sandra Pellegrom, de Nederlandse Nationaal Coördinator voor de SDGs in onze kennissessie.
➔ Bekijk de kennissessie

Verslag Deedmob & CBS: Volunteering and the Sustainable Development Goals
Dit rapport, een samenwerking tussen het CBS en Deedmob, vormt de basis voor de meettechnologie van Deedmob om vrijwilligerswerk toe te wijzen aan de SDG's. Dit rapport was de eerste in zijn soort rondom SDG's en vrijwilligerswerk in Nederland.
➔ Lees het rapport

VN-rapport: Hoe vrijwilligerswerk kan bijdragen aan de SDG's
Vrijwilligerswerk is essentieel om de SDG's in 2030 te bereiken. Vrijwilligers zijn zijn koplopers in het doorvoeren van veranderingen door het bewustzijn te vergroten, die veranderingen te ondersteunen, anderen te motiveren en nog veel meer te doen om bottom-up actie te stimuleren.
➔ Lees het rapport